AIFTP JOURNAL - November 2010

From the Editor-in-Chief

Dr. K. Shivaram

President’s Message

M. L. Patodi

 1.  Direct Taxes

a) Supreme Court

Madhur Agrawal, Niraj Sheth, Nikhil Ranjan & Nishanth Thakkar

b) High Courts

Mandar Vaidya, Rangesh Banka, Sameer Dalal & Sanjukta Chowdhury

c) Tribunal

Aarti Sathe, Deepak R. Shah, Haresh P. Shah, Paras S. Savla, Prem Chandra Tripath, Rahul Hakani & Renu Choudhari

d) Advance Rulings

Paresh P. Shah & Sweta Gandhi

2.  Indirect Taxes

 

a) Sales Tax Decisions

P. C. Joshi

b) VST cases – An overview

Prem T. Chhatpar

c) Service Tax

Sunil M. Lala

d) Central Excise and Customs

Vipin Jain

3. SEBI & Corporate Law

Madhav Khandelwal & Sujeeth S. Karkala

4. Allied Laws

Ajay R. Singh

5. Statute Update

Rajkamal Shah

6. Alphabetical Subject Index