AIFTP JOURNAL - May 2012

Editorial

Dr. K. Shivaram

Presidentís Message

S. K. Poddar

Direct Taxes

 

  1. Supreme Court

Madhur Agrawal, Niraj Sheth,

Nikhil Ranjan & Nishanth Thakkar

  1. High Courts

Sameer Dalal & Sanjukta Chowdhury

  1. Tribunals

 

Haresh P. Shah, Paras S. Savla,

Prem Chandra Tripathi,

Rahul Hakani & Renu Choudhari

  1. Advance Rulings

Paresh P. Shah & Sweta Gandhi

INDIRECT TAXES

 

  1.  Sales Tax Decisions

Prem T. Chhatpar

  1. Service Tax

Sunil M. Lala

Allied Laws

Ajay R. Singh