AIFTP JOURNAL - February 2010

From the Editor-in-Chief

Dr. K. Shivaram

Presidentís Message

M. L. Patodi

Direct Taxes

 

a) Supreme Court

Madhur Agrawal, Niraj Sheth, Nishanth Thakkar & Nitesh Joshi

b) High Courts

Mandar Vaidya, Pramod Kumar Parida, Rangesh Banka, Sameer Dalal & Usha Dalal

c) Tribunal

Aarti Sathe, Deepak R. Shah, Haresh P. Shah Paras S. Savla, Prem Chandra Tripathi & Rahul Hakani

d) Advance Rulings

Paresh P. Shah & Sweta Gandhi

Indirect Taxes

 

a) Sales Tax

P. C. Joshi

b) Service Tax

Sunil M. Lala

c) Central Excise and Customs

Vipin Jain

 

 

5. SEBI & Corporate Law

Sujeeth S. Karkala

6. Allied Laws

Ajay R. Singh

7. Alphabetical Subject Index