AIFTP JOURNAL - August 2011

From the Editor-in-Chief

Dr. K. Shivaram

Presidentís Message

M. L. Patodi

Direct Taxes

 

Supreme Courts

Madhur Agrawal, Niraj Sheth,
Nikhil Ranjan & Nishanth Thakkar

High Courts

Ashok Patil, Mandar Vaidya,
Sameer Dalal & Sanjukta Chowdhury

Tribunal

Aarti Sathe, Deepak R. Shah,
Haresh P. Shah, Paras S. Savla,
Prem Chandra Tripati,
Rahul Hakani & Renu Choudhari

Advance Ruling

Paresh P. Shah & Sweta Gandhi

Indirect Taxes

 

Service Tax

Sunil M. Lala
 

Central Excise and Customs

Vipin Jain

Allied Laws

Ajay R.Singh