AIFTP JOURNAL - FEBRUARY 2013

From the Editorial Board

Dr. K. Shivaram

Presidentís Message

S.K. Poddar

1. Direct Taxes

 

a) Supreme Court

Madhur Agrawal, Niraj Sheth,
Nikhil Ranjan & Nishanth Thakkar

b) High Courts

Ashok Patil, Mandar Vaidya, Paras S. Savla,Rahul Hakani, Sameer Dalal &
Sanjukta Chowdhury

c) Tribunals

Aarti Sathe, Deepak R. Shah,
Haresh P. Shah, Prem Chandra Tripathi,
& Renu Choudhari

2. INDIRECT TAXES

 

Service Tax

Sunil M. Lala

3. Allied Laws

Ajay R. Singh